fbpx
بؤ سةرةتايةكان

بؤ سةرةتايةكان

بؤ ئةوةي ببيَتة بةذداربويةكي نويَ لة بازاري فوَركس يان مامةلَةكةريَكي بةهيَز ، ثيَويستة ثةيوةست بيت بة بناغةكاني مامةلَةوة.

باشرتين رِيَطا بؤ وةرطرتين زانياري زياتر سةرةتا بة هةذماري دميؤ ، بؤ ئةو مةبةستةش كؤمثانياي TNFXئاسانكاريَت بؤ ئةكات .لة بةر ئةوةي مامةلَةكةريَكي سةرةتايي ثيَويست ناكات زورتريَن زةرةر لة خو بطريَت .
هةذماري دميؤ راستةوخوَ ، ئةتواني مامةلَة بكةيت بة هةر ثارةيةك بة ئاستيَكي زةرةر ي كةم . TNFX سنور نية بؤ قةبارةي مامةلَةكردن .ولةطةلَ وةرطرتين ئاسيت باش لة مامةلَةكردن ئةتواني رِيَذةي مامةلَةكردن زياد بكةيت لة هةذماري خؤت.
ولةطةلَ رةضاو كردني رِيَذةي مةترسيدار .

 
سيَ ريَطاي باش بؤ مامةلَةكردن0-

ريَطاي يةكةم 0 مامةلَةكردن لةسةر هةذماري دميؤ

رِيَطاي يةكةم لة فيَركردن كردنةوةي هةذماري دميؤية ، ئةبي بزاني ضؤن ضوارضيَوةي مامةلَةكةت ثيَك بكةيَت وئاسيت سرتاتيذي مامةلَةكردنت بةرزبكةيت بيَ سنور بؤ كاتيَكي ديارينةكراو،بيَ بةرامبةر،
طرنط نية كة هيج لة بازاري فوركس نازاني ، ئةتواني ئاسيت خوت تاقيكةيتةوة وةك مامةلَةكةريَك لة هةذماري دميؤ.
هةموو مامةلَةكان لة سةر هةذماري دميوَ بيَشبينكراوة ، بةلَام هةمان مةرج ئةطريَتة خؤي لة هةذماري راستةقينة، ئةتواني كردنةوةو داخستين بكةيَت وةك ئةوةي لة هةذماري بازاري راستةقينةي فوركس بيَت.
ولةطةلَ راهينةركردنت بؤ سةركةوتن وشكست لة هةذماري دميؤ .
ئةتواني خؤت وةلَامي ضةن ثرسياريَك بدةيتةوة لةسةر فوركس، بيَ ترس ، بةلَام ئةو كيَشةو طرفتانةي لة رِاذةي بةشداربوان 14/6 بة ضات وتيَل وئيميل يان سةرداني شويين كؤمثانيا بكةيَت .

رِيَطاي دووةم 0 مامةلَةكردني هةذماري رِاستةقينة

هةر ئةوةندة هةندي زانياريت وةرطرت لة مامةلَةكردن لة سةر هةذماري دميوَ ، ئةتواني مامةلَةبكةيَت لة سةر هةذماري رِاستةقينة .
ضونكة رِيَذةي قةبارةي بازرطاني بيَ سنورة ، ئةتواني كونرتولَي مةترسي زةرةر بكةيت . بةس ئةتواني قةبارةي وةبةرهيَنان سنوردار بكةيت .
ئةبينيت كة مامةلَكردني رِاستةوخو رِيَطةت ثيَ ئةدات بؤ دةركردني تواناي زياتر لة هةذماري دميوَ ، بة تايبةت حالَةتي دةروني ، وريَطات ثيَ ئةدات مامةلةي رِاستةقينة بكةيَت ، بيَ رةضاو كردني ئةندازةي ثارةكة ، وزياتر تيَطةيشنت لة بازاري فوركس ، ورِيَطات ثي ئةدات بؤ بةشداري كردنت لة مامةلَةكردن بؤ ئاسيت برِوفيشنةل .

رِيِطاي سيَيةم 0 مامةلَةكردني ثرِوفيشنال

مامةلَةكردني ثرؤفيَشنالَ هةر ئةوةندة مامةلَةكةر تواني خؤي بؤ تيَطةيشنت لة ئاراستةي بازاري فوركس وجيايي بكاتةوة ، ئةتواني بةشدار بوو مامةلَة بكات بة تةنها بة بةكارهيناني سرتاتيذي مامةلَةكردن
بؤ ئيستفادة كردن لة طؤرِيين ثارةبكات .
مامةلَةكردني ثرؤفيشنالَ تواناي خؤي بةرز بكات بؤ مامةلَكردن ورِيَطاي باش هةلَبذيَريَت لةطةلَ سرتاتيذية بطوجنيَت .
TNFX هةولَي تةواو ئةدات بؤ يارمةتيداني هةموو بةشداربويةك ، لة هةموو قوناغةكاني ، ويارمةتي لةرِاذةي بة شداربووان بة شيَوازيكي ثرؤفيشنالَ ئةطةر هةر كيَشةيةك روو بدات .