fbpx

بؤ بازرطانةكان


للمتداولين_TNFX

للمتداولين_TNFX

كرِياراني TNFX زؤرترين تايبةمتةندي بازرطاني ثيَشربِكيَيان هةية لة بازاري فؤريَكس TNFX ثالتفؤرميَك دابني دةكات بؤ بازرطانةكان وباشرتين ضارةسةر لة بواري تةكنةلؤجياي بازرطانيدا ، لةوانة ضوونةذوورةوةي رِاستةوخؤي بازارِ يان ثارةدان و كشانةوةي سةرهيَلَ، جطة لة ثيَشكةشكردني ثوختةيةكي رِاستةوخؤينويَرتين هةوالَي بازارِ لة حالَةتي ثرسيارةكان يان كيَشةدا
، ثشتطريي كرِيارةكان لة سةرهيَلَدا هةية 24 كاتذميَر لة رؤذدا، 6 رؤذ لة هةفتةدا وبلَاوبوونةوةيكي زؤر جيَطري وسيستةميَكي ئاسان وبةردةست ثيَشكةش دةكات ، هةردوو بازرطانة سةرةتاييةكان وثيشةطةرةكان دةطوجنيَت لة بازارِي فؤريَكس وبازرطانةكامنان دةتوانن دةست بة مةودايةكي فراوان لة دوو جووتي ئالَوطؤري بياني بطةن، كالَاكان ، كانزاكان ، ثشكةكان و زياتر بازرطانةكة دةدؤزنةوة كة ئةزمووني بازرطانيمان زؤر نايابة، كردنةوةي ئةذميَريَكي بازرطاني رِاستةقينة لةسةر ويَبسايتةكةمان ودةست بة بازرطانيكردن بكة لة ئيَستادا وة بؤ بينيين هةموو ئةوشتانةي TNFX ثيشكةشي ئةكات .
X ضةندين تايبةمتةندي ثيَشكةش بة كرِيارةكاني دةكات ، لةوانة :
خةلَاتي بةخريهاتن 50$
خةلَاتي لة %20 لة سةر ثارةدان ( Deposit)
5 جوري ئةذميَري جياواز
دؤكيوميَنتكردني ئةذميَرة بيَ هاوتاكان لة ماوةي 24 كاتذميَري كاركردندا شيَوازي
جؤراوجوري كشانةوة وسثاردن withdrawal and depositبةبي زيادة .
ثشتطريي وراذةي بةذداربووان بةردةستة 24/6
خريايي زؤر لة رِاكيَشان وثارةدان withdrawal and deposit وسثريد نزمة
زياتر لة 354 ئامرازي بازرطاني
شيكاري تةكنيكي
رِؤذ ذميَري ئابووري
بةرنامةي رِاهيَنان بؤ دةستثيَكةران
ئةذميَرة ئيسالمية ئازادةكان
ثالتفؤرمي بازرطاني جؤراوجؤر
خزمةتطوزاري PAMM
خزمةتطوزاري VPS
ليظرج
ئةذميَرةكةت بثاريَزة لة هاوسةنطي نةريَين وة ضةنديين تر